Kwaliteitsregistratie

BIG register van de rijksoverheid

De behandelaren in onze praktijk hebben een registratie in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. Het BIG register is door de overheid opgericht in het kader van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg en geeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

Beroepscode

De kwaliteit van onze behandelaren is tevens gegarandeerd door het lidmaatschap van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Met het lidmaatschap is een behandelaar gehouden aan de beroepscode van de deze beroepsvereniging.

BeroepsverenigingenLandelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Voor meer informatie: zie www.lvvp.info

Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van cliënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben in onderling overleg een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. In het kwaliteitsstatuut  staat beschreven hoe de zorg die wordt verleend door uw behandelaar is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van deze zorg zijn gewaarborgd. De behandelaren binnen onze praktijk hebben allen een kwaliteitsstatuut dat ter inzage beschikbaar is.

Uw rechten

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle EU-lidstaten. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals die van u als patiënt. Middels het privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Als u of uw kind in therapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar. Daaraan zijn rechten en plichten verbonden die staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met uw behandelaar bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging LVVP. Indien dit niet tot tevredenheid leidt kunt u de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Als BIG geregistreerd klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog vallen de behandelaren binnen onze praktijk onder het tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

PRIVACYSTATEMENT

S.J. Mous

I.T.B de Gaay Fortman

E.A.van Rij